Privacy beleid

Privacy beleid Bewegingscentrum Norg

Bewegingscentrum Norg, gevestigd aan Eenerstraat 52a – 9331 HD Norg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bcnorg.nl Eenerstraat 52a – 9331 HD Norg – 0592-61 20 78.

Froukje van der Wal is de Functionaris Gegevensbescherming van Bewegingscentrum Norg, zij is te bereiken via info@bcnorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewegingscentrum Norg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bcnorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewegingscentrum Norg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bewegingscentrum Norg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewegingscentrum Norg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewegingscentrum Norg) tussen zit. Deze programma’s of systemen worden o.a. gebruikt om onze leden optimaal te kunnen begeleiden bij het sporten en kunnen op basis van persoonsgegevens gebruikt worden om trainingsprogramma’s te maken/te bewerken en om adviezen te geven. Mochten er beslissingen genomen worden aan de hand van deze geautomatiseerde verwerkingen, dan stellen wij u in staat hierop uw verhaal te doen en kunt u bezwaar maken tegen de beslissing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewegingscentrum Norg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

Tijdens de looptijd van het abonnement worden de gegevens bewaard, daarna worden deze verwijderd en/-of vernietigd.

Verwerking overeenkomsten derden

Omtrent de verwerking van klantgegevens, trainingsschema’s, kleurkaarten, (salaris)administratie en personeelsgegevens, hebben wij verwerkingsovereenkomsten met:

Technogym

Dewi software

Hut&co reg. accountants

1kapper.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewegingscentrum Norg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewegingscentrum Norg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bewegingscentrum Norg gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat is een cookie

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden Sociale Media Websites derden. Op deze site zijn knoppen opgenomen om onze artikelen te kunnen promoten en te delen op sociale netwerken, zoals: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ en vele anderen. De knoppen bevatten codelinks, die een code plaatst voor informatie (een zogenaamde cookie). Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ als u meer over hun privacy en disclaimer wilt weten (deze kan ook regelmatig wijzigen). Zo komt u te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van ons Bewegingscentrum, dan kunt u dat doen via de contact knop rechts boven in de website. Of u kunt direct een e-mail sturen.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen, kunt u uw gegevens laten verwijderen. www.bcnorg.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. www.bcnorg.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt.

www.bcnorg.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers hun eigen websites, bijv. Internet Explorer, Firefox en Safari. Heeft u suggesties, klachten, of vragen stuur dan een e-mail naar balie@bcnorg.nl

Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ als u meer over hun privacy en disclaimer wilt weten (deze kan ook regelmatig wijzigen). Zo komt u te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Bewegingscentrum Norg, dan kunt u dat doen via de contact knop rechts boven in de website. Of u kunt direct een e-mail sturen. Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement op elk moment te wijzigen wanneer wij dit wensen aan te passen, omdat wij dit nodig achten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewegingscentrum Norg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar balie@bcnorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewegingscentrum Norg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewegingscentrum Norg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via balie@bcnorg.nl

Blog en links naar derden

Daarnaast schrijven wij over onze werkzaamheden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van die website. De geplaatste links in onze database betekenen niet dat wij ook achter de inhoud of visie van de websites staan. De inhoud van reacties op berichten op deze site, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van de reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat wij achter de inhoud van de betreffende reactie staan.

Wij behouden ten allen tijde het recht om reacties te verwijderen van onze website zonder voorafgaand schrijven aan de plaatser. Wij doen dit natuurlijk nooit zomaar en zullen dit alleen doen als er obsceen taalgebruik, discriminatie en andere onzedelijk gedrag en taalgebruik plaats vindt, waarvan wij vinden dat dit niet op onze website past. Als je deze website bezoekt, ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Wij zullen nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming! Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Google Analytics (middels insights plugin)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken de Monsterinsights plugin waarin wij Google Analytics gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren (lees ook hierboven, wat zijn cookies).  De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” geplaatst. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens nu niet meer worden verzameld als u onze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u nalezen via de voorwaarden van Google Analytics of op het privacy overzicht en beleid van Google Analytics.

Google recaptcha

We gebruiken in al onze online formulieren de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om uw gegevens te beschermen die aan ons verstuurd worden via deze website. Dit is een functie die controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’, bijvoorbeeld automatisch enorme hoeveelheden berichten sturen of neppe commentaren achterlaten op onze website.

Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google recaptcha te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort.

Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat recaptcha doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid kunt u nalezen via: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Door recaptcha te gebruiken op onze website ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel, zoals wij hierboven hebben beschreven.